Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cazuri coronavirus cluj

HomeActualitateSocial

Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

redactie

Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ORDIN Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020

Top județe cu cele mai multe cazuri de coronavirus. Vezi Clujul.
2.466 persoane confirmate pozitiv în ultimele 24 ore la nivel național. Vezi în Cluj
Model declarația pe proprie răspundere în format editabil

Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ORDIN Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII – Nr. 5.487

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – Nr. 1.494

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 1 septembrie 2020

Având în vedere prevederile:

– art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;

– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. DGIP 5.746 din 31.08.2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

văzând Referatul de aprobare nr. NT 7.402 din 28.08.2020 al Ministerului Sănătăţii,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul sănătăţii,

Nelu Tătaru

ANEXĂ

MĂSURI

de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

CAPITOLUL I

Cadrul general

ART. 1

(1) Prezentul ordin reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

(2) În contextul epidemiologic actual, în condiţiile în care derularea cursurilor şcolare/activităţilor didactice specifice învăţământului superior presupune interacţiunea directă între cadrul didactic şi elev/student, este obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a acestora şi a întregului personal care participă la aceste activităţi.

ART. 2

(1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activităţii, în ceea ce priveşte:

a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;

c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;

d) organizarea programului de învăţământ;

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

h) asigurarea măsurilor pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

(2) Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în Ghidul măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, denumit în continuare Ghid învăţământ preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele măsuri.

(3) Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt descrise în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Ghid – învăţământ superior, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele măsuri.

(4) Măsurile prevăzute în Ghidul – învăţământ superior sunt recomandări minime, care pot fi completate prin hotărârea senatului universitar, în funcţie de situaţia specifică fiecărei instituţii de învăţământ superior, după obţinerea avizului DSP.

ART. 3

(1) Până la data de 10 septembrie, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, prevăzute în ghidul din anexa nr. 1.

(2) Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, senatul universitar stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în instituţiile de învăţământ prevăzute în Ghidul – învăţământ superior din anexa nr. 2.

CAPITOLUL II

Acţiuni şi măsuri implementate la nivelul autorităţilor/instituţiilor implicate în luarea măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

SECŢIUNEA 1

Stabilirea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile/instituţiile de învăţământ

ART. 4

(1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DSP/DSPMB, informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

(2) Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.

(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

cazuri coronavirus cluj  Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cazuri coronavirus cluj 1024x538
cazuri coronavirus județul Cluj

(4) Atribuţii în actualizarea scenariilor au următoarele autorităţi/instituţii:

a) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordine, stabileşte principiile, elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;

b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, stabileşte principiile, elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;

c) DSP/DSPMB avizează propunerile cu privire la modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice conform art. 2 alin. (2) şi (3) din prezentele măsuri, supraveghează implementarea şi aplicarea lor corectă şi intervin ori de câte ori există cazuri de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea sau instituţia de învăţământ şi calculează săptămânal rata incidenţei cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în parte şi pune rezultatele la dispoziţia ISJ/ISMB şi CJSU/CMBSU.

d) ISJ/ISMB diseminează măsurile şi monitorizează implementarea şi aplicarea lor corectă, realizează cu fiecare unitate de învăţământ preuniversitar în parte analiza infrastructurii, resursei umane şi pune rezultatele la dispoziţia CJSU/CMBSU, avizează scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învăţământ;

e) CJSU/CMBSU analizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, pe baza situaţiei epidemiologice transmise de către DSP/DSPMB, propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, avizată de inspectoratul şcolar judeţean/ISMB şi DSP/DSPMB şi aprobă săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcţiona fiecare unitate de învăţământ în parte;

f) autorităţile administraţiei publice locale vor asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, resursele umane, respectiv personal medico-sanitar pentru unităţile de învăţământ care nu au cabinete medicale şcolare, conform legii, şi resursele materiale şi financiare pentru derularea acţiunilor întreprinse de unităţile de învăţământ în contextul prevenirii şi combaterii răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.

ART. 5

(1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie al fiecărei unităţi şcolare şi înaintează spre aprobare CJSU/CJSMB scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.

(2) Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

ART. 6

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.

ART. 7

Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile/instituţiile de învăţământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

SECŢIUNEA a 2-a

Pregătirea unităţilor de învăţământ înainte de deschiderea anului şcolar

ART. 8

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are în vedere următoarele aspecte:

a) organizarea spaţiilor – săli de clasă – astfel încât aşezarea băncilor să asigure distanţarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi asigurată;

b) stabilirea circuitelor funcţionale;

c) organizarea spaţiilor de recreere;

d) evaluarea necesarului de resurse umane;

e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal.

ART. 9

Înainte de începutul anului şcolar/universitar, fiecare unitate/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei cu atribuţii în triajul epidemiologic.

ART. 10

În situaţia în care spaţiile existente în unităţile de învăţământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti solicită autorităţilor administraţiei publice locale să pună la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar alte spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.

SECŢIUNEA a 3-a

Măsuri de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior, în timpul anului şcolar/universitar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

ART. 11

(1) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia implementării acţiunilor şi măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Conducerea instituţiilor de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, are obligaţia de implementare a acţiunilor şi a măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 12

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar/Senatul instituţiilor de învăţământ superior aprobă o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de desfăşurare a activităţilor didactice în cadrul unităţii/instituţiei, de predare şi instruire, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor/studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se realizează igienizarea/dezinfecţia unităţii/instituţiei de învăţământ, cu respectarea criteriilor şi a protocoalelor prevăzute în ghidurile anexate la prezentele măsuri.

ART. 13

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu: reprezentanţii inspectoratului şcolar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul elevilor, reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul epidemiologic actual.

SECŢIUNEA a 4-a

Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile/instituţiile de învăţământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2

ART. 14

Pentru aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin, în cazul apariţiei unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o unitate/instituţie de învăţământ, DSP/DSPMB împreună cu ISJ/ISMB şi directorul/rectorul unităţii/instituţiei de învăţământ vor stabili măsurile ce se impun cu privire la desfăşurarea activităţii didactice.

ART. 15

Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti au obligaţia să informeze unitatea/instituţia de învăţământ superior şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenţi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ.

ART. 16

(1) Decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti, în următoarele circumstanţe:

a) la apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;

b) la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale întregii unităţii de învăţământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;

c) la apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.

(2) Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul instituţiei şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea/instituţia de învăţământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în ghidurile anexe la prezentele măsuri.

ART. 17

În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;

b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;

c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.

ART. 18

(1) Reluarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă” pentru clasa/unitatea de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, cu informarea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(2) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar cu avizul direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti.

ART. 19

(1) În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB avizează împreună cu inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti propunerea privind prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor, care presupun prezenţa faţă în faţă, unei clase/unităţii de învăţământ preuniversitar.

(2) În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel local, senatul universitar hotărăşte prelungirea perioadei de suspendare temporară a activităţilor didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor unei structuri/întregii instituţii de învăţământ superior.

ART. 20

La reluarea cursurilor într-o unitate/instituţie de învăţământ, personalul medical care are în arondare unitatea/instituţia de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

ART. 21

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile publice locale/judeţene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar desemnat să acorde asistenţa medicală, pentru fiecare unitate/instituţie de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

ART. 22

(1) Ministerul Sănătăţii prin DSP şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) prin inspectoratele şcolare judeţene, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin trebuie să fie implementate de entităţile prevăzute la art. 1 şi pot fi completate cu măsuri specifice, prin dispoziţii emise de conducerile acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, în funcţie de specificul activităţii acestora.

ART. 23

(1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au/are obligaţia de a informa periodic MEC despre măsurile dispuse de către comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar pot solicita de la ISJ/ISMB/MEC instrucţiuni cu privire la aplicarea măsurilor de organizare a activităţii prevăzute de prezentul ordin comun.

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin comun, MEC şi MS pot emite instrucţiuni.

ART. 24

Ghidul măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, şi Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 2, fac parte integrantă din prezentele măsuri.

ANEXA 1

GHIDUL

privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19

Preambul

Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educaţie este esenţial. Credem în educaţie! De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă şi nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.

Scopul acestui ghid este de a oferi instrucţiuni clare, care trebuie implementate, în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a unităţilor de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea potenţială a infecţiei SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ.

Va fi acordată atenţie deosebită pentru evitarea situaţiilor de stigmatizare a elevilor şi a personalului care au fost expuşi la virus. Implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.

Purtarea obligatorie a măştii pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi pentru întregul personal al unităţii de învăţământ, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei în unităţile de învăţământ, separarea şi limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preşcolarilor/elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie.

Redeschiderea şcolilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanţei accesului echitabil la educaţie şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor persoanelor implicate şi respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecţie.

I. Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia individuală, protecţia colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor bolnave şi contaminate.

Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ:

– Igiena riguroasă a mâinilor;

– Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ;

– Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ;

– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;

– Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;

– În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă;

– Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2;

– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;

– Unităţile de învăţământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid care vor putea fi completate şi cu alte măsuri.

În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, autorităţile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 1A la prezentul ghid.

____________________________________________________________________________

| Scenariul 1 | Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor |

| | în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea |

| | tuturor normelor de protecţie |

|_____________|______________________________________________________________|

| Scenariul 2 | Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor |

| | din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi |

| | a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de |

| | protecţie |

| | şi |

| | Revenirea parţială (prin rotaţie de 1 – 2 săptămâni) a |

| | elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu |

| | respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie |

|_____________|______________________________________________________________|

| Scenariul 3 | Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/|

| | lecţii online |

|_____________|______________________________________________________________|

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie

Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori).

În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raţionament:

1. Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de infrastructura şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ.

2. Dacă rata incidenţei cumulate este între 1 – 3/1.000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unităţile de învăţământ din localitate.

3. La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti va prezenta CJSU/CMBSU o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi numărul de focare existente în unităţile de învăţământ din localitate, precum şi alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ (scenariul 3), cursurile desfăşurându-se online. În absenţa unei astfel de decizii, unităţile de învăţământ din localitatea respectivă vor funcţiona în scenariul 2.

4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unităţi de învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ghid, clasa sau întreaga şcoală putând fi închisă pentru 14 zile, cursurile desfăşurându-se online.

Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

II. Pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de deschidere

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învăţământ va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi un spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Împreună cu autorităţile administraţiei publice locale pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării procesului educativ.

b) Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi asigurată

c) Stabilirea circuitelor funcţionale

d) Organizarea spaţiilor de recreere

e) Evaluarea necesarului de resurse umane

f) Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie

g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal

h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri

III. Măsuri de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2

1. Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţii unităţii de învăţământ, care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, ai direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai CJCCI, respectiv CMBCCI.

2. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.

La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor.

b) Organizarea sălilor de clasă

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

– Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;

– Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

• Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;

• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;

• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

• Este interzis schimbul de obiecte personale;

• Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;

• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

• Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ.

• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior.

c) Organizarea grupurilor sanitare

• Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice;

• Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);

Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă;

• Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil);

• Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.);

• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie);

• Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

d) Organizarea cancelariei

• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:

– la intrarea în cancelarie;

– la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;

• Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;

e) Organizarea curţii şcolii

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;

• Spaţiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jeturi de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

• Curtea şcolii va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii cursurilor.

3. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate din unitatea de învăţământ;

• Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.);

• Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.);

• Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;

• Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);

• Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.

• Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;

• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;

• Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

4. Organizarea programului şcolar

a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.

b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor

• Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;

• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;

• Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării fizice;

• Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt);

• Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate;

• Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanţiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

• Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

c) Organizarea activităţilor sportive

• Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;

• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat;

• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

• La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

• Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

• Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi al cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

d) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional

• Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru operatorii economici;

• Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;

• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

• Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;

• Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;

• Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;

• Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;

• La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.

e) Monitorizarea prezenţei:

• La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

5. Măsuri de protecţie la nivel individual

Mesaje importante:

• Spălaţi-vă des pe mâini!

• Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!

• Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!

• Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!

• Nu vă strângeţi în braţe!

• Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!

• Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

• imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;

• înainte de pauza/pauzele de masă;

• înainte şi după utilizarea toaletei;

• după tuse sau strănut;

• ori de câte ori este necesar.

b) Purtarea măştii de protecţie

• Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior);

• Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior);

• Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;

• Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.

6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ

Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a adopta şi implementa normele din prezentul ghid, cu sprijinul autorităţilor publice locale.

Acolo unde procesul de învăţare se desfăşoară în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră între schimburi, pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor.

Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de clasă, cancelariei, spaţiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor de clasă trebuie să conţină:

• operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);

• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, produse biocide avizate pentru suprafeţe etc.);

• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune;

• frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului:

– în clasă, imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;

– în cancelarie, imediat după ieşirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;

– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar;

• persoana care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, modalitatea de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a controlat);

• frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (de exemplu, după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;

• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.

Se ia în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum:

• clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;

• treptele scărilor;

• băncile, catedrele şi scaunele din clasă;

• separatoarele montate pe bănci;

• mesele şi scaunele din sălile de cantină;

• blaturi;

• balustrade;

• întrerupătoare de lumină;

• mânerele echipamentelor şi aparatelor (precum cele sportive);

• butoanele ascensoarelor şi ale automatelor de vânzare;

• obiecte didactice comune;

• calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).

Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare.

Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora.

Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile.

Modelul planului-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţile de învăţământ este prevăzut în anexa nr. 1 B la prezentul ghid.

Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie

Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.

Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă).

Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare.

Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării.

Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii.

În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.

7. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

a) Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

b) Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2:

Tipuri de mesaje:

• Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;

• Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;

• Poartă corect masca de protecţie.

AŞA DA:

• Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască

• Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri

• Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare

• Pune masca cu partea colorată spre exterior

• Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului

• Acoperă nasul, gura şi bărbia

• Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei

• Evită să atingi masca

• Scoate masca apucând-o de barete

• Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi

• După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac

• Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca

AŞA NU:

• Nu folosi o mască ruptă sau umedă

• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie

• Nu purta o mască prea largă

• Nu atinge partea din faţă a măştii

• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii

• Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane

• Nu refolosi masca

• Nu schimba masca cu altă persoană

• Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.

• Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce biocide/virucide.

• Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.

• Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.

În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens.

c) Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi:

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţii:

– Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul coronavirus;

– Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;

– Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;

– Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei;

– Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;

– Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;

– Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii);

– Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);

– Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;

– În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;

– În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.

Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.

Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.

Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;

• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

8. Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi

• Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii;

• Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la şcoală, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.

• Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;

• Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la şcoală, precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă;

• Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă;

• Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

• Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.

IV. Protocoale

1. Protocol pentru cantine

• În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor şi a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările şi întâlnirile între grupe de elevi pe culoare;

• Respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1,5 m se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de mâncare etc.;

• Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;

• Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;

• Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;

• În cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;

• Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă;

• Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie.

2. Protocol pentru internate şcolare

• Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curăţenia şi dezinfecţia aprofundată a tuturor spaţiilor comune şi de cazare;

• Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective;

• Măsuri de protecţie:

– Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului în funcţie de numărul de elevi cazaţi;

– Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de elevi, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi.

– Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;

– Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate elevilor soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente;

– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;

– Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune;

– Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală;

– Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;

– Se va evita utilizarea de covoare/mochete;

– Elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;

– Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte şi după fiecare utilizare;

– Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;

– Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;

– În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.

3. Protocol pentru transport

Pe parcursul transportului la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanţei fizice de minimum 1 m, purtarea măştii. Şoferul autobuzului şcolar şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Autobuzul va fi aerisit şi dezinfectat temeinic după fiecare cursă.

4. Protocol de triaj

a) Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă.

b) Triajul zilnic:

Este important ca:

– părinţii/reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduşi la şcoală;

– întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.

1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preşcolarului/elevului la cursuri.

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:

– cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie – scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;

– cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;

– cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:

– când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;

– dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;

– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit);

2. Triajul zilnic în grădiniţe se efectuează conform normelor legale în vigoare;

3. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;

4. În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;

5. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;

6. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ.

5. Protocol de izolare a copiilor bolnavi

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

• Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;

• Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical şcolar;

• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;

• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

• Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

6. Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

• Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi;

• În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ situaţia va fi analizată de DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ;

• Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în următoarele circumstanţe:

a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală de clasă cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile;

b) La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz;

c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel:

d) Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;

e) Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

f) Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

g) Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ.

• Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de pază, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura activitatea în continuare;

• În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

– curăţenia şi aerisirea claselor;

– dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete);

• La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

ANEXA 1 A

la ghid

Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare

Preşcolar

____________________________________________________________________________

| | Risc redus | Risc mediu | Risc major |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Numărul de copii | 100% | 100% | 0% |

| care merg la | | | |

| grădiniţă în | | | |

| acelaşi timp | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Număr de zile la | 5 | 5 | 0 |

| grădiniţă/săptămână| | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Ore online ca | 0 | 0 | DA |

| alternativă la | | | |

| învăţământul faţă | | | |

| în faţă | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Intrarea şi ieşirea| Intrarea eşalonată | Intrarea eşalonată| Suspendată |

| în/din grădiniţă | la intervale orare | la intervale orare| |

| | stabilite în | stabilite în | |

| | funcţie de zone sau| funcţie de zone | |

| | de clădiri. | sau de clădiri. | |

| | Intrarea prin mai | Intrarea prin mai | |

| | multe uşi de acces.| multe uşi de | |

| | Trasee prestabilite| acces. | |

| | de intrare, | Trasee | |

| | deplasare în | prestabilite de | |

| | interiorul | intrare, deplasare| |

| | grădiniţei şi de | în interiorul | |

| | părăsire a | grădiniţei şi de | |

| | grădiniţei. | părăsire a | |

| | Păstrarea distanţei| grădiniţei. | |

| | de 1 m între copii.| Păstrarea | |

| | | distanţei de 1 m | |

| | | între copii. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Triaj epidemiologic| Se verifică starea | Se verifică starea| Nu este |

| zilnic, la intrarea| de sănătate. | de sănătate. | cazul. |

| în grădiniţe | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Prezenţa | Interzisă | Interzisă | Suspendată. |

| persoanelor terţe | | | |

| în grădiniţă | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Distanţare fizică | Obligatorie în | Obligatorie în | Nu este |

| (1 m) | timpul programului | timpul programului| cazul. |

| | şi în pauze. | şi în pauze. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Purtare mască | Nu este recomandată| Nu este | Nu este |

| | pentru copii. | recomandată pentru| cazul. |

| | Se impune pentru | copii. | |

| | întregul personal | Se impune pentru | |

| | | întregul personal | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Igiena mâinilor | Foarte frecventă. | Foarte frecventă. | Foarte |

| | Se asigură săpun, | Se asigură săpun, | frecventă |

| | prosoape de hârtie | prosoape de hârtie| |

| | şi apă curentă, | şi apă curentă, | |

| | dezinfectant pe | dezinfectant pe | |

| | bază de alcool. | bază de alcool. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Utilizarea | Dezinfectare şi | Dezinfectare şi | Suspendată |

| infrastructurii şi | aerisire frecventă.| aerisire | |

| a sălilor de grupă | Există o sală | frecventă. Există | |

| potrivit | specială pentru | o sală specială | |

| principiului: o | izolarea copiilor | pentru izolarea | |

| sală = o grupă | care prezintă | copiilor care | |

| | simptome pe durata | prezintă simptome | |

| | programului, până | pe durata | |

| | la sosirea | programului, până | |

| | părinţilor. | la sosirea | |

| | | părinţilor. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Utilizarea | Utilizarea normală.| Utilizarea | Utilizarea |

| diverselor | Dezinfectare | normală. | metodelor de |

| materiale în | zilnică. | Dezinfectare | predare |

| grădiniţă | Repartizarea | zilnică. | online |

| | individuală, pe cât| Repartizarea | |

| | posibil. Fără | individuală, pe | |

| | jucării de acasă. | cât posibil. Fără | |

| | Interzis schimbul | jucării de acasă. | |

| | de obiecte | Interzis schimbul | |

| | personale. | de obiecte | |

| | | personale. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Activităţi sportive| Doar anumite jocuri| Doar anumite | Suspendate |

| | sportive, exclusiv | jocuri sportive, | |

| | în aer liber. | exclusiv în aer | |

| | Nu vor fi | liber. | |

| | practicate jocuri | Nu vor fi | |

| | de contact sau cu | practicate jocuri | |

| | mingea, nici | de contact sau cu | |

| | activităţi care | mingea, nici | |

| | implică schimbul de| activităţi care | |

| | obiecte. | implică schimbul | |

| | | de obiecte. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Activităţi de grup | Vor fi eliminate | Vor fi eliminate | Organizarea |

| (întâlniri, serbări| activităţi care | activităţi care | activităţilor|

| şi altele) | conduc la reducerea| conduc la | de grup |

| | distanţei între | reducerea | online |

| | copii şi limitarea | distanţei între | |

| | interacţiunii între| copii şi limitarea| |

| | grupuri de copii | interacţiunii | |

| | | între grupuri de | |

| | | copii | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

Primar (inclusiv clasa pregătitoare)

____________________________________________________________________________

| | Risc redus | Risc mediu | Risc major |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Numărul de copii | 100% | 100% | 0% |

| care merg la şcoală| | | |

| în acelaşi timp | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Număr de zile la | 5 | 5 | 0 |

| şcoală/săptămână | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Ore online ca | 0 | 0 | DA |

| alternativă la | | | |

| învăţământul faţă | | | |

| în faţă | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Intrarea şi ieşirea| Intrarea eşalonată | Intrarea eşalonată| Suspendată |

| în spaţiul şcolar | la intervale orare | la intervale orare| |

| | stabilite în | stabilite în | |

| | funcţie de zone sau| funcţie de zone | |

| | de clădiri. | sau de clădiri. | |

| | Intrarea prin mai | Intrarea prin mai | |

| | multe uşi de acces.| multe uşi de | |

| | Trasee prestabilite| acces. | |

| | de intrare, | Trasee | |

| | deplasare în | prestabilite de | |

| | interiorul şcolii | intrare, deplasare| |

| | şi de părăsire a | în interiorul | |

| | şcolii. | şcolii şi de | |

| | Păstrarea distanţei| părăsire a şcolii.| |

| | de 1 m între copii.| Păstrarea | |

| | | distanţei de 1 m | |

| | | între copii. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Triaj şi evaluarea | Triaj zilnic acasă | Triaj zilnic acasă| Nu este |

| stării de sănătate | Evaluarea stării de| Evaluarea stării | cazul. |

| | sănătate la prima | de sănătate la | |

| | oră de curs | prima oră de curs | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Prezenţa | Interzisă | Interzisă | Suspendată |

| persoanelor terţe | | | |

| în spaţiul şcolar | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Distanţare fizică | În sala de clasă – | În sala de clasă -| Nu este |

| (1 m) | Asigurarea unei | Asigurarea unei | cazul. |

| | distanţări de | distanţări de | |

| | minimum 1 metru | minimum 1 metru | |

| | între elevi sau | între elevi sau | |

| | separarea cu | separarea cu | |

| | plexiglas în | plexiglas în | |

| | situaţia în care | situaţia în care | |

| | asigurarea | asigurarea | |

| | distanţei de 1 | distanţei de 1 | |

| | metru nu este | metru nu este | |

| | posibilă. | posibilă. | |

| | În pauze trebuie | În pauze trebuie | |

| | menţinută distanţa | menţinută distanţa| |

| | fizică de 1 m între| fizică de 1 m | |

| | elevi | între elevi | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Purtare mască | Purtarea măştii de | Purtarea măştii de| Nu este |

| | protecţie este | protecţie este | cazul. |

| | obligatorie atât | obligatorie atât | |

| | pentru elevi, cât | pentru elevi, cât | |

| | şi pentru întregul | şi pentru întregul| |

| | personal pe toată | personal pe toată | |

| | perioada atunci | perioada atunci | |

| | când se află în | când se află în | |

| | interiorul unităţii| interiorul | |

| | de învăţământ | unităţii de | |

| | | învăţământ | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Igiena mâinilor | Foarte frecventă. | Foarte frecventă. | Foarte |

| | Se asigură săpun, | Se asigură săpun, | frecventă |

| | prosoape de hârtie | prosoape de hârtie| |

| | şi apă curentă, | şi apă curentă, | |

| | dezinfectant pe | dezinfectant pe | |

| | bază de alcool. | bază de alcool. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Utilizarea | Dezinfectare şi | Dezinfectare şi | Suspendată |

| infrastructurii şi | aerisire frecventă.| aerisire | |

| a sălilor de clasă | Există o sală | frecventă. Există | |

| | specială pentru | o sală specială | |

| | izolarea copiilor | pentru izolarea | |

| | care prezintă | copiilor care | |

| | simptome pe durata | prezintă simptome | |

| | programului, până | pe durata | |

| | la sosirea | programului, până | |

| | părinţilor. | la sosirea | |

| | | părinţilor. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Utilizarea | Dezinfectare | Dezinfectare | Utilizarea |

| diverselor | zilnică. | zilnică. | metodelor de |

| materiale în | Repartizarea | Repartizarea | predare |

| spaţiul şcolar | individuală, pe cât| individuală, pe | online |

| | posibil. Fără | cât posibil. Fără | |

| | jucării de acasă. | jucării de acasă. | |

| | Interzis schimbul | Interzis schimbul | |

| | de obiecte | de obiecte | |

| | personale. | personale. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Activităţi sportive| Doar anumite jocuri| Doar anumite | Suspendate |

| | sportive, exclusiv | jocuri sportive, | |

| | în aer liber. | exclusiv în aer | |

| | Nu vor fi | liber. | |

| | practicate jocuri | Nu vor fi | |

| | de contact sau cu | practicate jocuri | |

| | mingea, nici | de contact sau cu | |

| | activităţi care | mingea, nici | |

| | implică schimbul de| activităţi care | |

| | obiecte. | implică schimbul | |

| | | de obiecte. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Activităţi de grup | Vor fi eliminate | Vor fi eliminate | Organizarea |

| (întâlniri, serbări| activităţi care | activităţi care | activităţilor|

| şi altele) | implică formarea | implică formarea | de grup |

| | unor grupuri care | unor grupuri care | online |

| | duc la reducerea | duc la reducerea | |

| | distanţei între | distanţei între | |

| | copii. | copii. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

Gimnazial şi liceal

____________________________________________________________________________

| | Risc redus | Risc mediu | Risc major |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Numărul de copii | 100% | 50% (prin rotaţie | 0% |

| care merg la şcoala| | de 1 – 2 | |

| în acelaşi timp | | săptămâni), | |

| | | exceptând clasele | |

| | | a VIII-a şi a | |

| | | XII-a, care vor fi| |

| | | prezenţi 100% | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Număr de zile la | 5 | 5 (2 săptămâni pe | 0 |

| şcoală/săptămână | | lună) | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Ore online ca | 0 | Elevii din clasele| DA |

| alternativă la | | V – VII şi IX – XI| |

| învăţământul faţă | | vor urmări orele | |

| în faţă | | de curs online | |

| | | alternativ | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Intrarea şi ieşirea| Intrarea prin mai | Intrarea prin mai | Suspendată |

| în spaţiul şcolar | multe uşi de acces.| multe uşi de | |

| | Trasee prestabilite| acces. | |

| | de intrare, | Trasee | |

| | deplasare în | prestabilite de | |

| | interiorul şcolii | intrare, deplasare| |

| | şi de părăsire a | în interiorul | |

| | şcolii. | şcolii şi de | |

| | Păstrarea distanţei| părăsire a şcolii.| |

| | de 1 m între elevi.| Păstrarea | |

| | | distanţei de 1 m | |

| | | între elevi. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Triaj şi evaluarea | Triaj zilnic acasă | Triaj zilnic acasă| Nu este |

| stării de sănătate | Evaluarea stării de| Evaluarea stării | cazul. |

| | sănătate la prima | de sănătate la | |

| | oră de curs | prima oră de curs | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Prezenţa | Interzisă | Interzisă | Suspendată |

| persoanelor terţe | | | |

| în spaţiul şcolar | | | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Distanţare fizică | În sala de clasă – | În sala de clasă -| Nu este |

| (1 m) | Asigurarea unei | Asigurarea unei | cazul. |

| | distanţări de | distanţări de | |

| | minimum 1 metru | minimum 1 metru | |

| | între elevi sau | între elevi sau | |

| | separarea cu | separarea cu | |

| | plexiglas în | plexiglas în | |

| | situaţia în care | situaţia în care | |

| | asigurarea | asigurarea | |

| | distanţei de 1 | distanţei de 1 | |

| | metru nu este | metru nu este | |

| | posibilă. | posibilă. | |

| | În pauze trebuie | În pauze trebuie | |

| | menţinută distanţa | menţinută distanţa| |

| | fizică de 1 m între| fizică de 1 m | |

| | elevi. | între elevi. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Purtare mască | Purtarea măştii de | Purtarea măştii de| Nu este |

| | protecţie este | protecţie este | cazul. |

| | obligatorie atât | obligatorie atât | |

| | pentru elevi, cât | pentru elevi, cât | |

| | şi pentru întregul | şi pentru întregul| |

| | personal pe toată | personal pe toată | |

| | perioada atunci | perioada atunci | |

| | când se află în | când se află în | |

| | interiorul unităţii| interiorul | |

| | de învăţământ | unităţii de | |

| | | învăţământ | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Igiena mâinilor | Foarte frecventă. | Foarte frecventă. | Foarte |

| | Se asigură săpun, | Se asigură săpun, | frecventă |

| | prosoape de hârtie | prosoape de hârtie| |

| | şi apă curentă, | şi apă curentă, | |

| | dezinfectant pe | dezinfectant pe | |

| | bază de alcool. | bază de alcool. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Utilizarea | Dezinfectare şi | Dezinfectare şi | Suspendată |

| infrastructurii şi | aerisire frecventă.| aerisire | |

| a sălilor de clasă | Există o sală | frecventă. Există | |

| | specială pentru | o sală specială | |

| | izolarea copiilor | pentru izolarea | |

| | care prezintă | copiilor care | |

| | simptome pe durata | prezintă simptome | |

| | programului, până | pe durata | |

| | la sosirea | programului, până | |

| | părinţilor. | la sosirea | |

| | | părinţilor. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Utilizarea | Dezinfectare | Dezinfectare | Utilizarea |

| diverselor | zilnică. | zilnică. | metodelor de |

| materiale în | Repartizarea | Repartizarea | predare |

| spaţiul şcolar | individuală, pe cât| individuală, pe | online |

| | posibil. Interzis | cât posibil. | |

| | schimbul de obiecte| Interzis schimbul | |

| | personale. | de obiecte | |

| | | personale. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Activităţi sportive| Doar anumite jocuri| Doar anumite | Suspendate |

| | sportive, exclusiv | jocuri sportive, | |

| | în aer liber. | exclusiv în aer | |

| | Nu vor fi | liber. | |

| | practicate jocuri | Nu vor fi | |

| | de contact sau cu | practicate jocuri | |

| | mingea, nici | de contact sau cu | |

| | activităţi care | mingea, nici | |

| | implică schimbul de| activităţi care | |

| | obiecte. | implică schimbul | |

| | | de obiecte. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

| Activităţi de grup | Vor fi eliminate | Vor fi eliminate | Organizarea |

| (întâlniri, serbări| activităţi care | activităţi care | activităţilor|

| şi altele) | implică formarea | implică formarea | de grup |

| | unor grupuri care | unor grupuri care | online |

| | duc la reducerea | duc la reducerea | |

| | distanţei între | distanţei între | |

| | copii. | copii. | |

|____________________|____________________|___________________|______________|

ANEXA 1B

la ghid

Model plan-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţi de învăţământ*)

Intervalul(ele) orar(e) curăţenie/dezinfecţie:

Numele şi prenumele personalului care efectuează operaţiunile:

Numele şi prenumele personalului care supraveghează şi verifică:

______________________________________________________________________________________________

|Sala şi |Operaţiuni |Materiale |Tehnica |Operaţiuni de |Materiale |Tehnica |

|ritmul de |de curăţenie|utilizate |aplicată per |dezinfecţie în|utilizate |aplicată per |

|curăţenie |în ordinea |per |operaţiune |ordinea |per |operaţiune |

|şi |efectuării |operaţiune| |efectuării |operaţiune | |

|dezinfecţie|(inclusiv) | | | | | |

|*) | | | | | | |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

|Clasa … |1. Măturarea|Halat, |Se mătură | | | |

|etaj … |pardoselii |mască şi |sistematic | | | |

|2x/zi | |mănuşi |pardoseala pe | | | |

|curăţenie | |pentru |toată suprafaţa| | | |

|2x/zi | |personal |sa şi gunoiul | | | |

|dezinfecţie| |Mătură şi |se adună în | | | |

|Dacă se | |făraş |făraş, care se | | | |

|învaţă în 2| | |deversează în | | | |

|schimburi | | |coşul de gunoi.| | | |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| |2. Evacuarea|Halat, |Se scoate sacul| | | |

| |deşeurilor |mască şi |cu gunoi din | | | |

| | |mănuşi |coş, se închide| | | |

| | |pentru |sacul, se | | | |

| | |personal |depozitează în | | | |

| | |Sac coş de|containerul de | | | |

| | |gunoi |colectare a | | | |

| | | |deşeurilor. | | | |

| | | |Se pune în | | | |

| | | |coşul de gunoi | | | |

| | | |un sac de gunoi| | | |

| | | |nou. | | | |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| |3. Ştergere |Halat, |Se pune pe |4. Dezinfecţie|Halat, |Se pune pe |

| |pupitre |mască şi |lavetă soluţie |pupitre |mască şi |lavetă soluţie |

| |(exterior şi|mănuşi |pentru şters |(exterior şi |mănuşi |pentru |

| |interior) şi|pentru |suprafeţe şi se|interior) şi |pentru |dezinfecţie |

| |alte |personal |şterge un |alte suprafeţe|personal |suprafeţe şi se|

| |suprafeţe |1 lavetă, |pupitru | |1 lavetă |dezinfectează |

| | |soluţie |(exterior şi | |suprafeţe |prin ştergere |

| | |şters |interior). | |soluţie |un pupitru |

| | |suprafeţe |Se repetă | |dezinfecţie|(exterior şi |

| | | |operaţiunea | |suprafeţe |interior). |

| | | |pentru fiecare | | |Se repetă |

| | | |pupitru. Se | | |operaţiunea |

| | | |efectuează | | |pentru fiecare |

| | | |operaţiunea şi | | |pupitru. |

| | | |pentru catedră,| | |Se efectuează |

| | | |întrerupătoare | | |operaţiunea şi |

| | | |de lumină, | | |pentru catedră,|

| | | |pervaz şi | | |întrerupătoare |

| | | |mânere | | |de lumină, |

| | | |ferestre, | | |pervaze şi |

| | | |cuier, mânere | | |mânere uşă de |

| | | |uşă de intrare | | |intrare în |

| | | |în clasă. | | |clasă. |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| |5. Spălarea |Halat, |Se pune apă | | | |

| |pardoselilor|mască şi |caldă în | | | |

| | |mănuşi |găleată şi | | | |

| | |pentru |detergent | | | |

| | |personal |pentru | | | |

| | |Găleată, |pardoseli | | | |

| | |mop |conform | | | |

| | |Apă caldă |instrucţiunilor| | | |

| | |Detergent |de utilizare, | | | |

| | |spălat |se udă şi se | | | |

| | |pardoseli |stoarce mopul, | | | |

| | | |se şterge | | | |

| | | |pardoseala pe | | | |

| | | |toată suprafaţa| | | |

| | | |acesteia | | | |

| | | |spălând şi | | | |

| | | |storcând | | | |

| | | |frecvent mopul.| | | |

| | | |La final se | | | |

| | | |aruncă apa, se | | | |

| | | |spală găleata | | | |

| | | |şi se spală | | | |

| | | |mopul. | | | |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| | | | |6. Dezinfecţie|Halat, |Se pune apă |

| | | | |pardoseli |mască şi |caldă în |

| | | | | |mănuşi |găleată şi |

| | | | | |pentru |soluţie de |

| | | | | |personal |dezinfecţie |

| | | | | |Găleată, |pentru |

| | | | | |mop |pardoseli |

| | | | | |Apă caldă |conform |

| | | | | |Soluţie |instrucţiunilor|

| | | | | |dezinfecţie|de utilizare, |

| | | | | |pardoseli |se udă şi se |

| | | | | | |stoarce mopul, |

| | | | | | |se şterge |

| | | | | | |pardoseala pe |

| | | | | | |toată suprafaţa|

| | | | | | |acesteia |

| | | | | | |spălând şi |

| | | | | | |storcând |

| | | | | | |frecvent mopul.|

| | | | | | |La final se |

| | | | | | |aruncă apa, se |

| | | | | | |spală găleata |

| | | | | | |şi se spală |

| | | | | | |mopul. |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| | | | | | | |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează |

| după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini. |

|______________________________________________________________________________________________|

| | | | | | | |

|___________|____________|__________|_______________|______________|___________|_______________|

| | Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate |

|___________|__________________________________________________________________________________|

*) Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol, demisol, parter etc.). Pentru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente (oficii etc., precum şi lifturi acolo unde există). Pentru fiecare sală vor fi incluse şi geamurile şi uşile.

NB. Planul este completat pentru exemplu. Fiecare unitate de învăţământ va completa cu datele proprii.

ANEXA 2

la măsuri

GHID

privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19

Preambul

Credem în educaţie! Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educaţie este esenţial. De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţile didactice şi de cercetare ce presupun prezenţa fizică a acestora, cu măsuri stricte de protecţie împotriva infectării cu SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă şi nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.

Acest ghid a fost conceput pentru a oferi recomandări care pot fi implementate în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a instituţiilor de învăţământ superior în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea potenţială a infectării cu SARS-CoV-2 în instituţiile de învăţământ superior. Se va acorda atenţie deosebită evitării situaţiilor de stigmatizare a studenţilor/cursanţilor şi a personalului potenţial expuşi la virus. Precizăm că implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.

Purtarea obligatorie a măştii pentru studenţi/cursanţi, precum şi pentru întregul personal al instituţiei de învăţământ superior, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spaţiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi a dezinfecţiei în instituţiile de învăţământ superior, separarea şi limitarea contactului între studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite, neparticiparea la activităţile didactice a studenţilor/cursanţilor, a cadrelor didactice şi a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie.

Reluarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor necesită o largă asumare în societate, în contextul importanţei accesului echitabil la educaţie, şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi, precum şi de respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infectare.

I. Principii generale

Măsurile esenţiale includ:

– Igienă riguroasă a mâinilor;

– Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în instituţia de învăţământ superior;

– Purtarea măştii de protecţie atât de către studenţi/cursanţi, cât şi de către întreg personalul instituţiei de învăţământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituţiei;

– Limitarea contactului dintre studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite. Evitarea schimbării sălii unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către studenţii/cursanţii aceleiaşi formaţii de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activităţii);

– Asigurarea unei distanţări fizice între studenţi/cursanţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;

– În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student/cursant îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul prezenţei în sală;

– Informarea permanentă a personalului şi studenţilor/cursanţilor cu privire la măsurile de protecţie împotriva infectării cu SARS-CoV-2;

– Necesitatea izolării la domiciliu a studenţilor/cursanţilor, respectiv a cadrelor didactice, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la student/cursant, respectiv cadru didactic sau la un membru al familiei, respectiv la un coleg din cadrul formaţiei de studiu sau cadru didactic/membru al personalului cu care acesta a interacţionat fizic;

– Instituţiile de învăţământ superior vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid şi vor adopta norme specifice.

Scenarii aplicabile în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte:

____________________________________________________________________________

| Scenariul 1 | Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a |

| | tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile |

| | didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu |

| | respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie |

|_____________|______________________________________________________________|

| Scenariul 2 | Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online,|

| | practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte |

| | organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor |

| | normelor de protecţie |

|_____________|______________________________________________________________|

| Scenariul 3 | Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi |

| | didactice online |

|_____________|______________________________________________________________|

Alegerea scenariului pentru începerea anului universitar

Instituţiile de învăţământ superior informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la data începerii anului universitar. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează cu o săptămână înainte de începerea anului universitar conducerea instituţiilor de învăţământ superior cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi în care funcţionează o instituţie de învăţământ superior.

În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, instituţia de învăţământ superior decide scenariul de funcţionare propriu, în concordanţă cu:

• situaţia epidemiologică cu o săptămână înainte de data începerii anului universitar;

• specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior.

Criteriul epidemiologic în baza căruia instituţiile de învăţământ superior vor urma unul dintre cele 3 (trei) scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori).

În fundamentarea deciziei, instituţia de învăţământ superior va utiliza următorul raţionament:

1. Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori – se va putea opta la nivelul instituţiei de învăţământ superior între scenariul 1 (unu), scenariul 2 (doi) sau scenariul 3 (trei), în funcţie de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte;

2. Dacă rata incidenţei cumulate este între 1 – 3/1.000 locuitori – instituţia de învăţământ superior, în funcţie de specificul său, va putea opta pentru aplicarea scenariului 2 (doi) sau al scenariului 3 (trei);

3. La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, CJSU/CMBSU va realiza o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi de numărul de focare existente în unităţile de învăţământ, respectiv în instituţiile de învăţământ superior din localitate, precum şi de alte criterii de risc, CJSU/CMBSU va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării recomandarea ca instituţia de învăţământ superior să suspende activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ (scenariul 3), acestea urmând a se desfăşura online/prin intermediul tehnologiei şi al internetului, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel.

4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul instituţiei de învăţământ superior se vor aplica criteriile de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior din prezentul document, activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor de la respectiva formaţie de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la nivelul întregii instituţii de învăţământ superior putând fi suspendate pentru 14 zile, acestea urmând a se desfăşura online, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel.

Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului universitar se va realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

infectati coronavirus cluj  Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 infectati coronavirus cluj
infectati COVID-19 judetul Cluj

1. Responsabilităţi:

• Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordine, stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;

• DSP supraveghează implementarea şi aplicarea lor corectă şi intervin ori de câte ori există cazuri de infecţie în instituţia de învăţământ superior şi calculează săptămânal rata infectării la 14 zile pentru fiecare localitate în parte, punând rezultatele la dispoziţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a universităţilor;

• Fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează un plan de măsuri pentru implementarea normelor din prezentul document.

II. Pregătirea instituţiilor de învăţământ superior pentru deschiderea noului an universitar

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare instituţie de învăţământ superior va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţii pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ;

Organizarea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice, cu o dispunere a locurilor ocupate (în măsura posibilului), astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între studenţi/cursanţi, precum şi între aceştia şi cadrul didactic sau dotarea cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi asigurată;

b) Stabilirea circuitelor funcţionale;

c) Organizarea spaţiilor de recreere;

d) Evaluarea necesarului de resurse umane;

e) Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

f) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenţi/cursanţi şi personal;

g) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

III. Măsuri de protecţie în instituţiile de învăţământ superior, în contextul epidemiologic al infectării cu SARS-CoV-2

1. Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2

Conducerea instituţiei de învăţământ superior va desemna un responsabil, dintre angajaţii instituţiei de învăţământ superior, care va coordona activităţile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul instituţiei. Acesta va fi în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor publice locale şi ai CJSU, respectiv CMBSU. De asemenea, la nivelul fiecărei facultăţi va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.

2. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul instituţiei de învăţământ superior prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituţiei de învăţământ superior şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi/cursanţi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenţi/cursanţi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.

La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor studenţilor/cursanţilor.

b) Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice

• Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între studenţi/cursanţi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar şi/sau dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;

– Stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi de numărul de studenţi/cursanţi dintr-o formaţie de studiu;

– Amplasarea se va face astfel încât studenţii/cursanţii să nu stea faţă în faţă;

• Va fi păstrată componenţa formaţiunilor de studiu. Studentul/Cursantul va putea schimba formaţia de studiu în perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între studenţii/cursanţii din formaţiunile de studiu diferite va fi evitat;

• Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ;

• Întâlnirile dintre studenţi vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

• Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de sosirea studenţilor/cursanţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece) minute, la începutul şi la finalul zilei;

• Studenţii/Cursanţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ, cât şi în timpul pauzelor, precum şi în toată perioada în care se află în interiorul clădirii instituţiei de învăţământ superior.

• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior.

c) Organizarea grupurilor sanitare

• Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării distanţării fizice;

• În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menţiona prin intermediul unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan;

• Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă;

• Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor/cursanţilor şi personalului să-şi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil;

Finala Turneului Național  League of Legends – Digital Crusade va avea loc la Cluj- Napoca

• Se va verifica şi se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.);

• Se vor verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform planului de curăţenie şi dezinfecţie);

• Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

d) Organizarea sediului secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului:

• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:

– la intrarea în sediul secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului;

– la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun;

• Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;

• Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva respectării normelor de igienă.

e) Organizarea curţilor interioare/spaţiilor exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de învăţământ superior:

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure distanţarea fizică;

• Curţile interioare/Spaţiile exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de învăţământ superior, acolo unde se adună de regulă persoane din cadrul comunităţii, vor fi măturate şi spălate periodic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii activităţilor didactice.

3. Organizarea accesului în instituţia de învăţământ superior

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituţiei;

• Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.);

• Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.);

• Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de studenţi/cursanţi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;

• Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);

• Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în timpul primirii studenţilor/cursanţilor, pentru a limita punctele de contact.

• Va fi asigurată comunicarea cu studenţii/cursanţii, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;

• După dezinfecţia mâinilor, studenţii/cursanţii vor merge direct în sălile în care sunt programate activităţile didactice şi de cercetare;

4. Stabilirea programului orar de desfăşurare a activităţilor didactice

a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, desfăşurarea activităţilor didactice modular, astfel încât să se evite aglomerările la intrare şi la ieşire în pauze.

b) Acţiuni de prevenţie în timpul pauzelor:

• Intervalele aferente pauzelor dintre activităţile didactice vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare formaţie de studiu în parte, acolo unde este posibil;

• Va fi evitată crearea de grupuri de studenţi/cursanţi din formaţii de studiu diferite;

• Studenţii/Cursanţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice;

• Studenţii/Cursanţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).

c) Organizarea activităţilor sportive:

• Se recomandă desfăşurarea activităţilor sportive în spaţii deschise sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, după un program stabilit şi monitorizat de către cadrul didactic;

• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi studenţii/cursanţii (sau manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care purtarea măştii nu este indicată;

• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, studenţii/cursanţii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

• La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi studenţii/cursanţii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

• Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de sport după fiecare activitate didactică cu o formaţie de studiu.

d) Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate

• Desfăşurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se organizează conform reglementărilor specifice, iar desfăşurarea practicii pedagogice se organizează conform reglementărilor specifice din învăţământ;

• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi studenţi/cursanţi, vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

• Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;

• Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;

• Atunci când grupe diferite de studenţi/cursanţi se succedă în laboratoare/spaţii de desfăşurare a practicii de specialitate, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care studenţii/cursanţii intră în contact, după fiecare formaţie de studii;

• Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;

• La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele şi echipamentele de lucru utilizate de studenţi/cursanţi.

5. Măsuri de protecţie la nivel individual

Mesaje importante:

• Spălaţi-vă des pe mâini!

• Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!

• Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!

• Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!

• Nu vă strângeţi în braţe!

• Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!

• Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul instituţiei de învăţământ superior!

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi studenţii/cursanţii, cadrele didactice şi celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

• imediat după intrarea în instituţia de învăţământ superior şi înainte de a intra în sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ;

• înainte şi după masă;

• înainte şi după utilizarea toaletei;

• după tuse sau strănut;

• ori de câte ori este necesar.

b) Purtarea măştii de protecţie

• Este obligatorie purtarea de către toţi studenţii/cursanţii şi de către întreg personalul instituţiei de învăţământ superior a măştii de protecţie în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, în spaţiile secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/altor compartimente funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, în timpul deplasării în instituţia de învăţământ superior şi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice (atunci când se află în interior);

• Atunci când nu este asigurată distanţa de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi este obligatorie purtarea de către toţi studenţii/cursanţii a măştii de protecţie în timpul pauzelor în aer liber, precum şi în spaţiile aglomerate;

• Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis!

6. Măsuri igienico-sanitare în instituţia de învăţământ superior

Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta împotriva răspândirii virusului. Fiecare instituţie de învăţământ superior are obligaţia de a adopta şi implementa normele din prezentul document.

Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, a sălilor aferente secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, a spaţiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor trebuie să conţină:

• operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfectarea pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea atât a suprafeţelor de scris ale meselor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor, a separatoarelor transparente (dacă este cazul), ştergerea şi dezinfectarea pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);

• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, produse biocide destinate suprafeţelor etc.);

• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune;

• frecvenţa curăţeniei şi a dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului:

– în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, imediat după ieşirea din sală a studenţilor/cursanţilor la finalul orelor formaţiei de studiu din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către formaţii de studiu diferite;

– în sălile aferente secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, imediat după ieşirea cadrelor didactice/celorlalte categorii de personal la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de cadre didactice/personal;

– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar;

• cine va face curăţenia şi cine va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, modalitatea de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a controlat);

• frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, a secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior şi a altor încăperi (de exemplu, după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în timpul activităţilor didactice, cu ferestrele deschise;

• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat la loc vizibil graficul de curăţenie şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.

Se iau în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum:

• clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;

• treptele scărilor;

• băncile, catedrele şi scaunele din săli;

• separatoarele montate pe bănci;

• mesele şi scaunele din sălile de cantină;

• blaturi;

• balustrade;

• întrerupătoare de lumină;

• mânerele echipamentelor şi ale aparatelor (precum cele sportive);

• butoanele ascensoarelor şi ale automatelor pentru produse;

• obiecte didactice comune;

• calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane;

Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie din plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).

Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare.

Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală (PPE), adecvate pentru utilizarea acestora.

Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii se spală mâinile.

Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie

Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.

Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virulicidă).

Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare.

Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării.

Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate, în care nu au acces studenţii/cursanţii.

În timpul utilizării produsului sunt obligatorii purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.

7. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi/cursanţi privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2

a) Personalul din cadrul cabinetului medical sau, în absenţa acestuia, personalul desemnat de către instituţia de învăţământ superior va efectua instruirea personalului instituţiei de învăţământ superior pentru a observa starea de sănătate a studenţilor/cursanţilor, precum şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor şi măsurile necesare de distanţare fizică.

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical (acolo unde există) sau responsabilul desemnat de către conducerea instituţiei de învăţământ superior în cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

b) Instruiri periodice ale studenţilor/cursanţilor: în prima zi a anului universitar şi cel puţin o dată pe săptămână studenţii/cursanţii vor fi instruiţi de către personalul desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infectării cu SARS-CoV-2;

Tipuri de mesaje:

• Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun;

• Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;

• Purtaţi corect masca de protecţie.

AŞA DA:

– Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;

– Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;

– Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;

– Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior;

– Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;

– Acoperă nasul, gura şi bărbia;

– Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale;

– Evită să atingi masca;

– Scoate masca apucând-o de barete;

– Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi;

– După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac;

– Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.

AŞA NU:

– Nu folosi o mască ruptă sau umedă;

– Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;

– Nu purta o mască prea largă;

– Nu atinge partea din faţă a măştii;

– Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii;

– Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane;

– Nu refolosi masca;

– Nu schimba masca cu altă persoană;

• Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.

• Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.

• Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind şerveţele/lavete/produse biocide.

• Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.

• Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.

În instituţia de învăţământ superior (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens.

c) Comunicarea de instrucţiuni:

Studentul are obligaţia de a anunţa instituţia de învăţământ superior cu privire la absenţa sa, în următoarele situaţii:

• prezintă simptome specifice;

• a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

• este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

8. Măsuri pentru studenţi/cursanţi, cadre didactice şi alte categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior, aflaţi în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi:

• Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în instituţia de învăţământ superior cu avizul medicului de medicina muncii;

• Studenţii/Cursanţii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant. Pentru aceştia, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online/prin intermediul tehnologiei şi al internetului sau în condiţii de siguranţă sporite.

• Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă, recomandate tuturor studenţilor/cursanţilor, trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul studenţilor/cursanţilor cu boli cronice;

• Studenţii/Cursanţii cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior vor putea fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă;

• Studenţii/Cursanţii care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/cursantul îl poate transmite şi celor de acasă, se poate recomanda de către medicul curant ca acel student/cursant, pentru o perioadă determinată, să nu se prezinte fizic la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior. Pentru cei care nu pot reveni la activităţile didactice, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior vor căuta să identifice soluţii pentru asigurarea procesului educaţional on-line;

• Studenţii/Cursanţii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

IV. Protocoale

1. Protocol pentru cantine

• Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă;

• În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor şi a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane;

• Respectarea măsurilor de distanţare fizică se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea produselor alimentare etc.;

• Gestionarea echipamentelor şi obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;

• Înainte şi după fiecare masă studenţilor/cursanţilor li se va recomanda spălarea mâinilor şi respectarea normelor de igienă;

• Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenţii se vor aşeza la masă;

• Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă;

• Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie.

2. Protocol pentru cămine

• Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a tuturor spaţiilor comune şi de cazare;

• Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective/comune;

• Măsuri de protecţie:

– Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de studenţi cazaţi;

– Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;

– Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenţi per cameră sau, dacă acest lucru nu este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenţilor, camerele vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul studenţilor din formaţii de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente;

– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările;

– Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune;

– Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală;

– Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;

– Se va evita utilizarea de covoare/mochete;

– Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;

– Se va recomanda accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui spaţiu;

– Li se va recomanda studenţilor să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;

– Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;

– În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în aplicare protocolul de izolare şi se va anunţa DSP sau se va apela serviciul de urgenţă 112.

3. Protocol pentru transport

Pe parcursul transportului la şi de la instituţia de învăţământ superior, studenţii vor respecta măsurile generale de conduită, prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanţei fizice de minimum 1 m, purtarea măştii. În cazul în care transportul studenţilor se efectuează cu un autovehicul pus la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, conducătorul auto şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Autovehiculul va fi aerisit şi dezinfectat corespunzător după fiecare cursă.

4. Protocol de triaj

a) Triajul epidemiologic al studenţilor/cursanţilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Triajul zilnic:

Este important ca:

– studenţii/cursanţii să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce persoanele cu simptome nu trebuie să participe la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior;

– întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenţilor/cursanţilor, cadrelor didactice şi altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare.

Triajul zilnic se efectuează de către studenţi/cursanţi acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria participare la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior.

Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă:

– cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie – scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;

– cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;

– cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.

Studenţii/Cursanţii se pot prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă:

– când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;

– dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în care unul dintre membrii familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator;

– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit).

În cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior o stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.

Revenirea în colectivitate a studenţilor/cursanţilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care studentul/cursantul o va preda secretariatului la prima activitate didactică. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical sau la nivelul persoanei desemnate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

5. Protocol de izolare a studenţilor/cursanţilor bolnavi

Se aplică în cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior, a prezenţei în cămine, febră şi/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

• Izolarea imediată a studentului/cursantului. Studentul/Cursantul va purta mască, va fi separat de restul formaţiei de studiu din care face parte/colegilor de cameră şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi instituţia de învăţământ superior însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;

• Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

• Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;

• Persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul/cursantul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

• Studentul/Cursantul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, respectiv în cămin, cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

6. Criterii de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, în cazul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

• Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze instituţia de învăţământ superior despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenţi/cursanţi, cadre didactice sau alte categorii de personal;

• În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituţie de învăţământ superior, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituţiei;

• Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior se stabileşte, potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020, prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordonanţă şi ordinul din care face parte prezenta anexă şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică, în următoarele circumstanţe:

a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 în una dintre formaţiile de studiu din instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat activităţile didactice cu prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activităţile didactice care presupun prezenţa fizică, la nivelul formaţiei de studiu respective şi al tuturor celorlalte structuri din care aceasta face parte, dacă au existat activităţi didactice comune, precum şi al tuturor formaţiilor de studiu la care au susţinut activităţi cadrele didactice care au interacţionat cu studentul depistat pozitiv. În situaţia în care într-o sală îşi desfăşoară activităţile didactice 2 (două) sau mai multe formaţii de studiu, se vor suspenda activităţile didactice care presupun prezenţa fizică doar pentru formaţia de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se vor face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii/cursanţii din ciclul următor să îşi desfăşoare normal activităţile;

b) La apariţia a 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formaţii de studiu diferite ale aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, se suspendă activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică la nivelul întregii instituţii, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;

c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ superior care va informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în instituţia de învăţământ superior împreună cu conducerea instituţiei, astfel:

– Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor numai la o singură formaţie de studiu şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior de la formaţia de studiu respectivă;

– Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor numai la o singură formaţie de studiu şi a venit în contact cu alte cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior de la formaţia de studiu respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact;

– Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor la mai multe formaţii de studiu şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din instituţia de învăţământ superior sau numărul cadrelor didactice a fost mic, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior la formaţiile de studiu cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact;

– Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor la mai multe formaţii de studiu şi a venit în contact cu un număr mare de cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior ale întregii instituţii de învăţământ superior.

• Personalul care efectuează curăţenia în şcoală şi cel care este responsabil de paza instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile în care nu au intrat în contact cu cazul confirmat cu COVID-19, îşi vor desfăşura activitatea în continuare;

• În perioada de suspendare parţială sau totală a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, conducerea instituţiei va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

– curăţenia şi aerisirea sălilor;

– dezinfecţia spaţiilor instituţiei de învăţământ superior (săli, holuri, toalete);

– DSP va informa conducerea instituţiei care sunt toţi contacţii direcţi ai cazurilor confirmate în vederea aplicării măsurilor de carantină/izolare;

• Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obţinerea avizului DSP, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru reluarea activităţii;

• În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP poate recomanda instituţiei de învăţământ superior prelungirea perioadei de suspendare temporară parţială/totală a activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ.

–––––

COMMENTS

WORDPRESS: 0